معراج: Levitation ، If you do not know the real Islam and Shia Ask user & key nod32 anti If you want to know who is Shia, we ask http://60066.mihanblog.com 2017-11-21T12:12:28+01:00 text/html 2017-04-22T05:11:40+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ روش جست و جوی کتاب در کتابخانه حوزه علمیه جواد الائمه خمینی شهر http://60066.mihanblog.com/post/2016 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/777777.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-12T08:07:20+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ نشریه بفرمایید یک فنجان معرفت http://60066.mihanblog.com/post/2015 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/001.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/002.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/003.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/004.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-02T04:38:06+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ بفرمایید یک فنجان معرفت (شماره 1) http://60066.mihanblog.com/post/2014 <div style="text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/pajhoohesh/fenjan/1-1.jpg" alt="1 1"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/pajhoohesh/fenjan/1-2.jpg" alt="1 2"></div> text/html 2016-12-05T06:37:42+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ بنرهای هفته پژوهش آذر ماه 95 http://60066.mihanblog.com/post/2013 <div style="text-align: center;"><h3 class="catItemTitle font-text" style="font-weight: normal; line-height: 19.8px; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px 0px 4px; font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; text-align: start;"><a href="http://hozeh-javad.ir/home/component/k2/item/272-95" style="outline: none; color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;">بنرهای هفته پژوهش آذر ماه 95</a></h3><div><br></div><div><br></div><div><div class="itemContainer itemContainerLast" style="float: left; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: start; width: 964px;"><div class="catItemView groupLeading" style="padding: 0px; margin: 0px 5px 20px; border-bottom: 1px dashed rgb(171, 182, 191);"><div class="catItemBody" style="padding: 0px; margin: 0px;"><div class="catItemIntroText" style="font-family: BYekan; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 5px 0px;"><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/1/1.jpg" alt="1" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/1/2.jpg" alt="2" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/1/3.jpg" alt="3" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/1/4.jpg" alt="4" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/1/5.jpg" alt="5" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/1/6.jpg" alt="6" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></div></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: start;"></div><div class="itemContainer itemContainerLast" style="float: left; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: start; width: 964px;"><div class="catItemView groupLeading" style="padding: 0px; margin: 0px 5px 20px; border-bottom: 1px dashed rgb(171, 182, 191);"></div></div></div></div> text/html 2016-12-05T06:30:56+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ پوسترهای هفته پژوهش آذر ماه 95 http://60066.mihanblog.com/post/2012 <div style="text-align: center;"><h3 class="catItemTitle font-text" style="text-align: center; font-weight: normal; line-height: 19.8px; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px 0px 4px; font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif;"><a href="http://hozeh-javad.ir/home/component/k2/item/271-95" style="outline: none; color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;">پوسترهای هفته پژوهش آذر ماه 95</a></h3><div><br></div><div><br></div><div><div class="itemContainer itemContainerLast" style="float: left; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: start; width: 964px;"><div class="catItemView groupLeading" style="padding: 0px; margin: 0px 5px 20px; border-bottom: 1px dashed rgb(171, 182, 191);"><div class="catItemBody" style="padding: 0px; margin: 0px;"><div class="catItemIntroText" style="font-family: BYekan; font-size: inherit; line-height: inherit; padding: 5px 0px;"><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/1.jpg" alt="1" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/21.jpg" alt="21" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/22.jpg" alt="22" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/19.jpg" alt="19" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/18.jpg" alt="18" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/17.jpg" alt="17" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/15.jpg" alt="15" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/12.jpg" alt="12" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/11.jpg" alt="11" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/10.jpg" alt="10" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/9.jpg" alt="9" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/8.jpg" alt="8" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></div></div></div><div class="clr" style="clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: start;"></div><div class="itemContainer itemContainerLast" style="float: left; font-family: arial; font-size: 12px; text-align: start; width: 964px;"><div class="catItemView groupLeading" style="padding: 0px; margin: 0px 5px 20px; border-bottom: 1px dashed rgb(171, 182, 191);"><div class="catItemInfor" style="font-family: BYekan; margin: 5px 0px;"><div class="catItemDateCreated" style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: 11.04px; display: inline-block;">سه شنبه, مهر 13 1395</div>&nbsp;</div></div></div></div></div> text/html 2016-10-29T05:31:04+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ جریان آقا ماشالله و امام حسین-استاد دارستانی http://60066.mihanblog.com/post/2011 <div style="text-align: center;"><div>جریان آقا ماشالله و امام حسین-استاد دارستانی&nbsp;</div><div><br></div><div> text/html 2016-10-04T05:41:39+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ روز شمار محرم http://60066.mihanblog.com/post/2008 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;">جهت دانلود بر روی&nbsp;</span><a data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8269582550/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpg" href="http://s8.picofile.com/file/8269582550/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpg" style="font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;">اینجا&nbsp;</a><span style="font-family: BYekan, Arial, Helvetica, sans-serif;">کلیک کنید</span></div> text/html 2016-09-27T05:14:18+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ دانلود "ره توشه محرم 95" برادران -خواهران http://60066.mihanblog.com/post/2007 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: BYekan; font-size: 12px;"><span style="font-size: 18pt;">جهت دانلود ره توشه&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">برادران</span>&nbsp;</span><a href="http://hozeh-javad.ir/home/component/k2/itemlist/category/79" target="" title=""></a><a href="http://s8.picofile.com/d/8268685218/8f0f983f-b285-41b0-b3dd-7a360a391464/rahtoushe_moharam_95.pdf" style="outline: none; color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;">اینجا&nbsp;</a><a href="http://s8.picofile.com/d/8268685218/713b87a7-7acd-4fdf-9e58-6428aa4b6fb2/rahtoushe_moharam_95.pdf" style="outline: none; color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;"></a>&nbsp;<span style="font-size: 18pt;">را کلیک کنید</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: BYekan; font-size: 12px;"><span style="font-size: 18pt;"></span><br><span style="font-size: 18pt;">جهت دانلود ره توشه&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">خواهران</span>&nbsp;</span><a href="http://hozeh-javad.ir/home/component/k2/itemlist/category/79" target="" title=""></a><a href="http://s8.picofile.com/d/8268685426/0c378a1c-e0ef-427c-a4d9-1353b3748811/rahtoushe_moharam_95_khaharan.pdf" style="outline: none; color: rgb(34, 66, 114); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out 0s;">اینجا</a>&nbsp;<span style="font-size: 18pt;">را کلیک کنید</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: BYekan; font-size: 12px;"><img src="http://hozeh-javad.ir/home/images/IMG19292010.jpg" alt="IMG19292010" style="border: none; height: auto; max-width: 100%;"></p></div> text/html 2016-09-27T04:07:36+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ ❤روزم را با سلام به ارباب شروع میکنم❤ http://60066.mihanblog.com/post/2006 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/w2Cb1Wm_UbNc--dvfS1zOXO1c4QxKTBKOsmKGm5Qaywd-h5F0vvazw/s/w535/" alt="افسران - ❤روزم را با سلام به ارباب شروع میکنم❤"></div> text/html 2016-09-27T04:01:18+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ پوستر دخیک یا ابو الفضل http://60066.mihanblog.com/post/2005 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/7ITMsRdIJGvHIq-Xy4173Cj7u4xhPQ3S5WqmSWUD51PKvCCTLsp8JA/s/w535/" alt="افسران - پوستر دخیلک یا ابوفاضل"></div> text/html 2016-07-13T05:26:26+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ ترجمه تصویری حکمت187: کوچ کردن نزدیک است http://60066.mihanblog.com/post/2004 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/11.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-05T06:38:27+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ ترجمه تصویری چند حدیث زیبا و گران بها http://60066.mihanblog.com/post/2001 <div style="text-align: center;">ترجمه تصویری چند حدیث زیبا و گران بها</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/Hadith/6.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-01T04:24:19+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ سوال زیاد سوال شده : احكام تشخیص منی در مردان و زنان و تفاوت رطوبت های خارج شده http://60066.mihanblog.com/post/2000 <div style="text-align: center;"><h1 data-fontsize="27" data-lineheight="48" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0.67em; margin-bottom: 0.67em; font-size: 25px; font-weight: 400; line-height: 48px; color: rgb(55, 204, 87); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">احكام تشخیص منی در مردان و زنان و تفاوت&nbsp;رطوبت های خارج شده</font></span></h1><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 15px; border-left-style: none; border-color: rgb(198, 0, 119); font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 30px; border-right-width: 4px; border-right-style: solid; text-align: start; background: rgb(246, 243, 243);"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; font-size: 14px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; line-height: 36px;"><font face="Mihan-Koodak">*_ در انتهای مطلب در قسمت<font color="#ff0000"> ادامه مطلب&nbsp;</font>نظرات مراجع به صورت مستند و تفكیكی آورده شده است.</font></span></span></p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">سوال:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">رطوبتی از من خارج شده است از كجا تشخیص بدهم این رطوبت منی است تا پس از آن غسل جنابت را انجام دهم؟</span></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">جواب :</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">خروج منىّ &nbsp;از زنان و مردان در خواب یا بیداری&nbsp;سبب&nbsp;جنابت است؛ چه با شهوت، فشار و سستى بدن همراه باشد یا نباشد؛ پس از آنكه فرد جنب شد واجب است برای اعمالی كه نیازمند طهارت است ، مانند نماز و روزه … غسل جنابت نماید.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak">بحثی كه اینجا مطرح می شود اینست كه ،&nbsp;هرگاه رطوبتى از انسان خارج شود كه منىّ بودن آن مشكوك باشد، فقها نسبت به احكام مردان می فرمایند: در صورتى كه این رطوبت خارج شده با نشانه شهوت، فشار و سستى بدن همراه باشد، محكوم به «<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">منىّ</span>» است. البته نظرات مراجع در اینكه تمام این سه نشانه لازم است یا نه متفاوت&nbsp;است. (در ادامه به ترتیب نظر مراجع گفته می شود).</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(10, 10, 10); font-size: 16px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 153, 102);">حضرت آیت الله خامنه ای</span>&nbsp;وجود هر سه نشانه را در مردان ضروری می دانند مگر آنكه شخص در صورت نبود یكی از این نشانه ها از راه دیگری یقین به منی بودن این رطوبت خارج شده نماید.&nbsp;در بیمار، وجود دو نشانه شهوت و سستى كفایت مى‌كند.</font></span></p></div> text/html 2016-06-26T04:00:39+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ آشتی با خدا http://60066.mihanblog.com/post/1996 <div style="text-align: center;"><div>مطلبی عمیق از کتاب آشتی با خدا</div><div>کتاب آشتی با خدا بکی از موثر ترین کتابها در زندگی من بوده فرازی از اون رو تقدیم میکنم</div><div>.</div><div>.</div><div><br></div><div>هر انسانی در خواب، «خودش، خودش» است، در بیداری هم «خودش، خودش» است. هیچ کس نمی تواند از «خودش» فرار کند. انسان در خواب می تواند از «تن» خود فرار کند، اما از «خودش» نمی تواند فرار کند چون خودش هستی اوست و هیچ کس از هستی خود نمی تواند فرار کند. و این مطلب مهمی است که انسان بداند فقط «هست». نمی گوییم خدا چیست؟ چون خدا فقط هست و هر هستی جلوه ای از هستی اوست، او چیستی ندارد و لذا قرآن فرمود: «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء» او شبیه هیچ چیز نیست. چون فقط «هست»! خدا شکل ندارد، همان طور که «منِ» انسان بی شکل است. حقیقت «نفس» همان «هستی» آن است و این «هستی» چنان است که کسی نمی تواند از آن فرار کند.</div><div><br></div><div>حتی اگر کسی به خودش شک کند و بپرسد: «من چه کسی هستم؟» آن سوال کننده همان «من» اوست. همانی که از روی شک می گوید: «راستی من چه کسی هستم؟ یا می گوید: من شک دارم که مَن، مَن هستم!» در جواب می گوییم تو همانی هستی که می گویی «من شک دارم که مَن، مَن هستم».</div><div>حتی همان وقتی که می خواهد به خودش شک کند، خودش را اثبات کرده است، چون خودش فقط هست.&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;در تلگرام با ما باشید text/html 2016-06-12T02:50:34+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ [ Photo, ترجمه تصویری: امام علی علیه السلام: قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر. حکمت 57 نهج البلاغه https://telegram.me/joinchat/BMR3YjzWG42GkeIkUnLc3w ] http://60066.mihanblog.com/post/1995 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div>&nbsp;ترجمه تصویری یک حدیث:</div><div><br></div><div>امام علی علیه السلام: قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر.</div><div>حکمت 57 نهج البلاغه</div><div>https://telegram.me/joinchat/BMR3YjzWG42GkeIkUnLc3w&nbsp;</div></div> text/html 2016-06-09T04:23:12+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ اسراف http://60066.mihanblog.com/post/1993 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/4566408058006744650/06-Ahkam-25-9503.jpg"></div> text/html 2016-06-09T04:10:22+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ هوش و سرگرمی http://60066.mihanblog.com/post/1992 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/7646494917843726436/11-chistan-26-9504.jpg"></div> text/html 2016-06-09T04:07:43+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ سه چیستان ساده http://60066.mihanblog.com/post/1990 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/2276790322164058158/10-chistan-27-9505.jpg"></div> text/html 2016-06-07T05:18:08+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ معلم خصوصی http://60066.mihanblog.com/post/1989 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/2958499693536184477/01-yadasht-28-9506.jpg"></div><div style="text-align: center;"><h2 dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 17px; margin-bottom: 8.5px; font-size: 25px;">معلم خصوصی</h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">همه معلم خصوصی را برای درس‌های سخت ریاضی و فیزیک می‌خواهند.&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">اما کم‌تر کسی پیدا می‌شود که برای درس‌های زندگی معلم بگیرد. شاید فکر می‌کنند از معلم بی‌نیازند؟ پس چرا آدم‌ها این‌قدر زمین می‌خورند؟</b>&nbsp;شاید آموزش‌هایشان کامل نبوده است؟</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">چه‌طور است مثل بعضی کشورها که هر نفر معمولاً با یک دکتر در ارتباط است تا مواظب سلامتی او باشد،&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">ما هم یک دکتر زندگی داشته باشیم؟ یک معلم خوب که فوت‌وفن زندگی دنیایی و آخرتی را به ما نشان دهد.</b></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">برای این کار چه کسی بهتر از یک روحانی خوب و آشنا به قرآن و اهل‌بیت است؟ می‌دانید خیلی از خوب‌ها، به خاطر ارتباط با یک روحانی خوب، خیلی خوب شده‌اند؟&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">گول دشمن را نخوریم که دشمن می‌خواهد ما را از روحانیت جدا کند!</b></p></div> text/html 2016-06-07T04:06:58+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ ابن سیرین http://60066.mihanblog.com/post/1988 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/6954780324389567545/03-ahlebeyt-31-9509.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><b style="box-sizing: border-box;">عبادت خدا کردن که همیشه به نماز و روزه نیست، گاهی فردی- مخصوصاً جوانی- در شرایط گناه قرار می‌گیرد و خود را حفظ می‌کند و از بندگان خوب خدا می‌شود...</b></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">***</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">دختر جوان هر روز به مغازه‌ای که ابن‌سیرین شاگردی‌اش را می‌کرد، می‌رفت و به بهانه خرید پارچه، نقشه گناه می‌ریخت. تا این‌که یک روز به صاحب مغازه گفت: پارچه‌ها سنگین است و نمی‌توانم آن‌ها را ببرم، به شاگردت بگو برایم بیاوردشان. ابن‌سیرین هم رفت. وقتی وارد خانه شد، دید زن آماده گناه شده است. همه چیز برای ابن‌سیرین مهیا بود؛ اما او اجازه خواست که به دستشویی برود. آن‌وقت همه فاضلاب را روی سروصورتش خالی کرد... دیگر دختر جوان به او رغبتی نداشت...</p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><b style="box-sizing: border-box;">إنّ اللهَ یُحِبُّ الشّابَّ الّذی یُفنیِ شَبابَهُ فی طاعَةِ الله.<a href="file:///F:/khedmat/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/madresenamair-31.docx#_ftn1" title="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(181, 118, 55); text-decoration: none; background: transparent;"><b style="box-sizing: border-box;">[1]</b></a></b></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">خداوند جوانى را که عمر خود را در عبادت خدا بسر می‌برد، دوست دارد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">همین شد که خدا «علم تعبیر خواب» را به ابن‌سیرین داد.</p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><br clear="all" style="box-sizing: border-box;"><hr align="left" size="1" width="33%" style="box-sizing: content-box; height: 0px; margin-top: 17px; margin-bottom: 17px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238);"><div style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px;"><a href="file:///F:/khedmat/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/madresenamair-31.docx#_ftnref1" title="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(181, 118, 55); text-decoration: none; background: transparent;">[1]</a>&nbsp;نهج الفصاحة (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى‌الله‌علیه‌وآله)، ص: 316</p></div></div></div> text/html 2016-06-07T03:47:39+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ این نیز بگذرد http://60066.mihanblog.com/post/1987 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/943544284276563876/10-hekayat-32-9510.jpg"></div><div style="text-align: center;"><h2 align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 17px; margin-bottom: 8.5px; font-size: 25px;">این نیز بگذرد</h2><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔش‌های ﮔﺮﺍن‌قیمت ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ می‌گریست. ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ‌ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ‌ﮐﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺑﻮﺩ: ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می‌گذرد. ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ‌ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ می‌فروختم، ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‌ﺍﻡ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ: ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾن‌جا ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ: ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ: ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می‌گذرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">گر به دولت برسی، مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی، پست نگردی مردی، اهل عالم همه بازیچه دست هوس‌اند، گر تو بازیچه این دست نگردی مردی.</p></div> text/html 2016-05-27T09:40:01+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ سنگی که بعد از ۱۳ هزار سال به پایان جهنم رسید! http://60066.mihanblog.com/post/1986 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.manbarak.ir/wp-content/uploads/2016/05/4-300x245.jpg" alt="4"></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif;">از پیامبر اکرم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">(صلی الله علیه و آله)</span>&nbsp;<span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روایت شده که فرمود</span><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif;">:</span></p><div class="WordSection1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(250, 250, 250);"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">روزی جبرئیل امین برای ادای وحی به نزد من آمد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">هنوز تمامش را نخوانده بود که ناگهان آوازی سخت و صدایی هولناک به گوش رسید؛ به گونه ای که چهره &nbsp;فرشته وحی تغییر کرد</span><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">پرسیدم این چه صدایی بود؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">گفت:<b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ای پیامبر! خدای تبارک و تعالی در دوزخ چاهی قرار داده،سنگ سیاهی در آن انداختند،اکنون بعد از سیزده هزار سال آن سنگ به ته چاه رسید.</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">پرسیدم:آن چاه جایگاه چه کسانی است؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">&nbsp;گفت</span><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">«</span></b><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;</b><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 40px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">جایگاه بی نمازان و شرابخواران»</span></b><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 39px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 9.33333px;">[اسرار الصلاه شیخ عبدالحسین تهرانی؛ صفحه : ۳۱]</span></span></p></div></div> text/html 2016-05-26T03:34:34+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ چشمی دگر بده http://60066.mihanblog.com/post/1984 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/VzW5fZtTLQ02Ue1hlk8gl9krrQd8cMtzS3YanC8lMt8ZGRZ2y_6Zxw/s/w535/" alt="افسران - چشمی دگر بده"></div> text/html 2016-05-26T03:29:16+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ غیرت ... http://60066.mihanblog.com/post/1983 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/XAds3ff9cgFnuIrk8x7pV-jdzdzPn9pq433o7xNmKtybRmjCTkwrAA/s/w420/" alt="افسران - غیرت ..."></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفت : ڪه چــــے ؟ هـــے جانباز جانباز ، شهیــــב شهیــــב !</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">مــــے خواستن نرن !</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">ڪســـــے مجبورشون نڪرבه بوב ڪه !</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفتم : چرا اتفاقا ! مجبورشون مــــے ڪرב !</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفت : ڪــــے ؟؟!!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفتم : همون ڪه تو نـــבاریش ! گفت : من نـــבارم ؟! چـــــے رو ؟!</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گفتم : غیرت !!</span></div> text/html 2016-05-21T09:33:59+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ یه سری پوستر با موضوع : سبک زندگی http://60066.mihanblog.com/post/1982 <div style="text-align: center;"><font size="3">یه سری پوستر<br>&nbsp;با موضوع :&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6">سبک زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/0.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/00.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/0000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/00000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/000000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/01.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/02.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/03.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/04.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1156489/05.jpg"></div> text/html 2016-04-28T10:34:36+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ التماس دعا http://60066.mihanblog.com/post/1978 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/rQFKgUmCYazfZPz8YhOKMxcDDAj8dkJexd5LebkQ8k8qnl8YIFpuTg/s/w535/" alt="افسران - التماس دعا....."></div> text/html 2016-04-28T10:33:04+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ تلنگر http://60066.mihanblog.com/post/1977 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/5xIo9pY3wDUDz0LGKa8w7ql765_haCTh5_4IO7xHQZ0ehE7grscx3g/s/w225/" alt="افسران - تلنگر..."></div> text/html 2016-04-28T10:32:38+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ فروهر http://60066.mihanblog.com/post/1976 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ENpVnrT1O4fOmKvDCuVCiyVQc4tv9UFdxAHRnSNkwiZ0Hc2-p5gzXg/s/w534/" alt="افسران - فروهر نماد چیه ؟"></div> text/html 2016-04-28T10:28:48+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ گچ‌کار جوان قمی، ۱۷۷ خانواده را از دام ماهواره نجات داد! http://60066.mihanblog.com/post/1975 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/RZb3YdCZKSeYsttnQejTnspFTb5pcZ1aTircgX2H5i2Yqdu6q-tSoA/s/w420/" alt="افسران - گچ‌کار جوان قمی، ۱۷۷ خانواده را از دام ماهواره نجات داد!"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">جزئیات در :</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><a class="mu_link out" href="http://atraknews.com/new.aspx?id=59835" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 130, 184); display: inline-block; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">atraknews.com/new.as</a><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</span></div> text/html 2016-04-28T10:22:46+01:00 60066.mihanblog.com حاج آقا صالحی جهت ارتباط با کانال بنده میتونید آدرس زیر را در تلگرام جست و جو کنید rahobirah@ خیلی ساده همسرت رو خوشحال کن با... http://60066.mihanblog.com/post/1974 <div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/wRu7fVoF6Aoezanz_RuSMAxoBwE8tzUFSh3uaNXV4ALtGBy9OC4Qcw/s/w300/" alt="افسران - خیلی ساده همسرت رو خوشحال کن با..."></div>